Trời tháng năm đóng cửa
Nhốt mãi tiếng vĩ cầm 
Thơ anh như đống lửa
Bập bùng mãi nghìn năm

Anh đốt luôn màu phượng 
Đỏ rực khoe tháng năm 
Sân trường cũ hồi tưởng 
Màu áo dài xa xăm

Nhớ những nét hoa văn 
Mềm mềm cong uốn lượn
Tiếng ve vang khắp sân 
Buồn tạt đỏ màu phượng

Em về nhớ cất giữ
Tà áo trắng học trò 
Thơ anh đủ năm chữ 
Gửi tháng năm buồn so.