/

Đã mòn con mắt lá răm

Lời yêu còn ở ngã năm chửa về

Sập sùi sũng 

ướt triền đê

Khạo khờ mãi nhuộm câu thề người dưng

.

Hội làng thì đã lưng chừng

Người dưng ơi hỡi...

Người dưng

Chả về.

*.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN