Ngày 2/8/2011, Sở Y tế Phú Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Nâng cao chất lượng giống nòi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015”.
Dự án trên bao gồm 5 đề án: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh (1); Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân (2); Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh (3); Nâng cao chất lượng dân số của đồng bào dân tộc thiểu số (4); Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng (5). Trong đó, các đề án 1, 2 và 3 được triển khai từ năm 2011; 2 đề án còn lại sẽ bắt đầu triển khai vào năm 2012.
Kinh phí để thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng giống nòi tỉnh Phú Yên” là hơn 13 tỉ đồng, trong đó, nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ hơn 11 tỉ đồng, số còn lại thuộc ngân sách địa phương và huy động các tổ chức, cá nhân…
Thùy Thảo