Ngày 10/10/2011, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số:12/2011/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu Gia đình văn hoá, thôn văn hoá, Làng văn hoá, Ấp văn hoá, Bản văn hoá, Tổ dân phố văn hoá và tương đương.

Theo đó, việc công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa được áp dụng đối với những trường hợp có đăng ký thi đua, tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và tự giác thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa.

Việc bình xét công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa phải đảm bảo theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và có kỳ hạn.Thống nhất thực hiện nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa.
Danh hiệu “Gia đình văn hóa” do Chủ tịch UBND cấp xã công nhận mỗi năm 1 lần; công nhận và kèm theo Giấy công nhận 3 năm 1 lần.
Khu dân cư văn hóa do Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận 3 năm 1 lần.
Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa
Đối tượng đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa phải đáp ứng được những yêu cầu sau:
src=http://s6.netlogstatic.com/vi/p/oo/171948733_911723_1105039.jpg
Bạn già (MMT)
Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa”, cần gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Tiêu chuẩn danh hiệu khu dân cư văn hóa: Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú;Môi trường cảnh quan sạch đẹp;Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng.
Giáo
Giáo viên nhạc Mạnh Tuân tập hát cho học sinh
Trên cơ sở tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa, UBND các địa phương quy định tiêu chí, mức đạt của các tiêu chí cho phù hợp.
Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp chỉ đạo việc bình xét, công nhận “Gia đình văn hóa”; kiểm tra việc công nhận khu dân cư văn hóa vào Quý IV hàng năm.
Căn cứ kết quả bình xét, kiểm tra đánh giá hàng năm, các Gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa vi phạm quy định sẽ không được công nhận lại; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi danh hiệu.

MMT(tổng hợp)